Afdelingen & Specialismen

Als u de polikliniek bezoekt of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan stellen wij u een aantal vragen. Dit doen we om na te gaan of u in de risicogroep voor MRSA dragerschap valt. Beantwoordt u een van deze vragen met ‘ja’, dan valt u in een risicogroep voor MRSA dragerschap en wordt onderzocht of u MRSA bij u draagt. Dit heet ‘screenen op MRSA’. In deze folder geven wij u informatie over wat MRSA is, wat MRSA screening is en waarom deze screening nodig is. Ook leest u welke gevolgen dit kan hebben voor uw polikliniekbezoek of eventuele opname.


Wat is MRSA?

MRSA is een afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. De staphylococcus aureus is een bacterie die bij ongeveer 30% van de mensen voorkomt. Gezonde mensen worden van deze bacterie ook niet ziek. Bij mensen met een verminderde weerstand of bij wie de huid niet intact is (zoals bij eczeem, een huidziekte zoals psoriasis of bij een (operatie)wond), kan deze bacterie echter infecties veroorzaken.Voor het 'doden' van bacteriën worden meestal antibiotica gebruikt. Sommige Staphylococcus aureus zijn echter ongevoelig voor het antibioticum methicilline. Dit betekent dat antibiotica uit de ‘methicilline-groep’ Staphylococcus aureus niet kunnen 'doden’. Met andere woorden: de bacterie is resistent tegen methicilline. Vandaar de afkorting MRSA: methicilline resistente staphyloccocus aureus.Hoe loopt men MRSA op?

Besmetting met MRSA kan overal plaatsvinden. In Nederland komt MRSA heel weinig voor. In het buitenland is dit echter anders. Daarom worden mensen die in een buitenlands ziekenhuis zijn geweest gescreend op MRSA dragerschap. Ook dieren kunnen een verspreidingsbron zijn van MRSA, en dan vooral varkens, pluimvee en mestkalveren.Besmetting vindt vooral plaats door direct lichamelijk contact, meestal via de handen. MRSA kan ook via kleding, beddengoed of andere oppervlakken in de directe omgeving worden overgebracht.Word je ziek van MRSA?

Mensen die met MRSA in aanraking komen, kunnen drager worden van de bacterie. Gezonde mensen merken hier vaak niets van. De bacterie kan vanzelf ook weer verdwijnen, zonder dat de drager er iets van gemerkt heeft. Maar deze personen kunnen de bacterie wel ongemerkt overdragen aan de eerder genoemde risicogroep, waardoor deze een infectie kan oplopen. Deze infecties zijn lastig te bestrijden omdat een beperkt aantal antibiotica beschikbaar is voor de behandeling.


Daarom worden, volgens de landelijke richtlijnen, maatregelen getroffen om verspreiding van MRSA tegen te gaan.Wanneer MRSA screening

Wij screenen op MRSA als bij u een of meer van onderstaande situaties van toepassing is:


  • U heeft een behandeling en/ of onderzoek ondergaan in een buitenlands ziekenhuis in de afgelopen twee maanden;
  • U bent in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling opgenomen geweest
  • U bent opgenomen geweest in een ziekenhuis of verpleeghuis waar een uitbraak met MRSA gaande is/was;
  • Tijdens uw verblijf of behandeling in Alrijne Ziekenhuis heeft u contact gehad met een medepatiënt en/of medewerker met MRSA;
  • U heeft een huisgenoot (partner of (thuiswonende) kinderen) met MRSA;U woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
  • U komt in uw werk in aanraking met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
  • U heeft de afgelopen twee maanden in een instelling voor asielzoekers gewoond
  • Bij kinderen: betreft het een adoptiekind met medische voorgeschiedenis

De MRSA screening

Om vervolgens na te gaan of u inderdaad MRSA bij u draagt, wordt er een MRSA-screening uitgevoerd. Dat betekent dat er met een wattenstokje vocht afgenomen wordt (een uitstrijkje gemaakt) uit uw keel, neus en perineum (gebied voor de anus). Heeft u wonden of andere huidafwijkingen (zoals psoriasis of eczeem) dan worden daar ook uitstrijkjes van gemaakt. Heeft u een urinekatheter, dan wordt er ook een urinekweek afgenomen. De uitslag van deze kweken duurt tot 2 tot 5 werkdagen.

Als u opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis, dan wordt u ook gescreend op dragerschap van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Zie hiervoor de folder “BRMO”.

Opname in het ziekenhuis en isolatiemaatregelen

Wanneer u in een risicogroep voor MRSA dragerschap valt en de uitslag van de screening nog niet bekend is, dan wordt u bij een opname uit voorzorg in een isolatiekamer verpleegd. Dit is een eenpersoonskamers met een sluis. Het ziekenhuispersoneel draagt, als ze uw kamer binnengaan, een isolatiejas, mond-neusmasker, muts en handschoenen. We noemen dit “strikte isolatie”. Door deze voorzorgsmaatregelen wordt verhinderd dat de mogelijk aanwezige MRSA zich door het ziekenhuis kan verspreiden.
U blijft verpleegd met isolatiemaatregelen totdat de uitslag van de kweken bekend zijn. Uw behandelend arts zal u informeren over de uitslag van de MRSA kweken.

Bezoek aan de polikliniek

Als u op de polikliniek een vraag met ‘ja’ beantwoordt, dan worden ook kweken van u afgenomen zoals beschreven onder ‘De MRSA screening’. Bij een bezoek aan de polikliniek hoeven geen extra maatregelen getroffen te worden. Uw behandelend arts zal u informeren over de uitslag van de MRSA kweken.

Uitslagen van de kweken

Wanneer is aangetoond dat u geen MRSA bij u draagt, worden de genomen maatregelen opgeheven. Zijn de uitslagen van de kweken positief (de MRSA bacterie is bij u gevonden), dan bent u MRSA-positief. Dit houdt in dat u drager bent van de MRSA bacterie. Hier is een aparte folder voor beschikbaar: ‘U bent drager van MRSA’.

Vragen

MRSA en alle bijbehorende maatregelen zijn ingrijpend voor u en kunnen onaangenaam zijn. Als u vragen heeft, stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.