Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ............................................ dag ............... - ..................................... - 20 .......... , om ............... uur op de verpleegafdeling ......................................... van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer ................ We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts) gewijzigd, dan vragen wij u dit te melden bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over een behandeling van de spataders bij de geslachtsorganen. In deze folder staat de gang van zaken bij deze behandeling beschreven. Daarnaast krijgt u aanwijzingen over de wijze waarop u zich op de behandeling moet voorbereiden. Voor het slagen van deze behandeling is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.

Doel van de behandeling

Kleppen in een ader zorgen ervoor dat het bloed niet kan terugstromen. Een spatader is een verwijde ader en ontstaat doordat de kleppen in de ader niet goed functioneren waardoor het bloed ophoopt. Spataderen kunnen ook bij de geslachtsorganen ontstaan: bij de man in een ader van de balzak (vena spermatica), bij de vrouw in een ader van de schaamlippen of van het kleine bekken (onder andere de vena ovarica).

Wat is een embolisatie

Bij een embolisatie worden de spataderen rondom de geslachtsorganen afgesloten en/of kleiner gemaakt, waardoor uw klachten verminderen.

Angiografie

Voorafgaand aan de embolisatie moeten de bloedvaten zichtbaar gemaakt worden. Dit gebeurt door inspuiting van een contrastmiddel, omdat bloedvaten normaal gesproken niet zichtbaar zijn op röntgenfoto’s. Dit heet een angiografie. Het inspuiten van het contrastmiddel gebeurt via een zeer dun, hol slangetje, de katheter. De radioloog brengt de katheter in via de lies. Vervolgens schuift hij deze tot aan het te onderzoeken bloedvat op. Deze techniek heet een katheterisatie.  

Contrastmiddel

Bent u overgevoelig voor jodiumhoudend contrastmiddel, meld dit dan bij de afdeling Radiologie! Zie voor belangrijke informatie over de contrastmiddel en over eventueel staken van medicatie de folder Jodiumhoudend contrastmiddel bij onderzoek of behandeling. Heeft u deze folder niet ontvangen, vraag er dan naar bij uw behandelend arts of op de afdeling Radiologie of kijk op www.alrijne.nl, afdeling Radiologie.

Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan, vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan de baliemedewerker van de afdeling laat weten.

Voorbereiding

 • U wordt op de dag van het onderzoek opgenomen op een van de verpleegafdelingen, tenzij u al opgenomen bent. (zie kader Afspraak)

 • Gedurende drie uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet meer eten en drinken. Dit is nodig om misselijkheid tijdens het onderzoek te voorkomen. Op de verpleegafdeling hoort u meer hierover.

 • Zorg ervoor dat u vlak voor het onderzoek nog naar het toilet gaat. Het is erg lastig als dit tijdens het onderzoek nodig mocht blijken.

 • U krijgt een operatiejasje en een wegwerp onderbroek aan.

Medicijnen

Tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken, gebruikt u uw medicijnen zoals u dat gewend bent. U mag uw medicijnen met water innemen.

De behandeling

De radioloog voert de behandeling uit, bijgestaan door twee of meer MBB’ers (medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige). Nadat u in uw eigen bed naar de onderzoekskamer bent gebracht, neemt u plaats op de onderzoekstafel.

Voorbereidingen op de onderzoekskamer

Om infecties te voorkomen maken we de huid op de plaats waar de katheter wordt ingebracht goed schoon met een huiddesinfecterende vloeistof (chloorhexidine). Zo nodig scheren we de huid. Daarna wordt u met een steriel laken afgedekt. Ook de röntgenapparatuur wordt steriel afgeschermd. De radioloog en het overige personeel dragen speciale steriele kleding, net zoals dit in operatiekamers het geval is.

De embolisatie

De radioloog verdooft de huid in de lies plaatselijk met een verdovingsprik. De verdoving is alleen nodig voor de huid en de weefsels die daar direct onder liggen. Vervolgens brengt de radioloog de katheter in en schuift deze tot aan het te behandelen bloedvat op. Binnen in de bloedvaten voelt u geen enkele pijn en de katheter kan vrij bewogen worden zonder dat dit een onaangenaam gevoel voor u veroorzaakt. Tijdens het maken van de foto’s (angiografie) spuit de radioloog via de katheter het contrastmiddel in. Het contrastmiddel kan in het hele lichaam een warm gevoel veroorzaken, waardoor u het gevoel kan krijgen dat u moet plassen of dat u plast. Dit is maar schijn! Ook kunt u een vol gevoel in de maagstreek krijgen, en soms wordt u ook misselijk. Deze verschijnselen duren meestal vijf tot twintig seconden en verdwijnen hierna snel. Nadat op het angiogram de plaats van de verwijding van de betreffende ader in beeld is gebracht, plaatst de radioloog via de katheter zogenoemde coils in de ader. Coils zijn metalen (platina) draadjes die het bloedvat achterblijven. Het verwijde bloedvat wordt op deze manier afgesloten.

Na de behandeling

Door het aanprikken met de katheter ontstaat een kleine wond in de huid en het bloedvat. De prikplaats in de lies wordt minstens 5 minuten dichtgedrukt. Vervolgens wordt de prikplaats afgeplakt. U kunt na de ingreep nog pijn hebben in het wondgebied. Eventueel kunt u hiervoor de door de arts voorgeschreven medicijnen innemen. Daarna kunt u zo nodig nog paracetamol innemen. De pijn kan wel een paar dagen aanhouden, maar gaat vanzelf weer over.

Duur van de behandeling

Van tevoren staat niet vast hoelang de behandeling zal duren. Meestal duurt de behandeling tussen de dertig en negentig minuten. Als de behandeling is afgerond, helpen wij u van de onderzoekstafel terug in uw eigen bed en wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Nazorg

Na de behandeling heeft u een aantal uren bedrust. De verpleegkundige op de afdeling zal de prikwond regelmatig controleren.

Extra drinken

Na de behandeling kunt u weer gewoon eten en drinken. Wij adviseren u om de rest van de dag meer te drinken dan u normaal doet. Hierdoor zal de resterende contrastvloeistof sneller via de urine het lichaam verlaten.

Mogelijke bijverschijnselen

Onderzoeken waarbij katheters in de bloedbaan worden gebracht, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer zijn er bijverschijnselen zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht. Door de hoeveelheid contrastvloeistof die wordt toegediend kan overbelasting van de bloedsomloop ontstaan. U wordt dan kortademig. Soms ontstaat er een overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel. Zie hiervoor de folder Jodiumhoudend contrastmiddel bij onderzoek of behandeling. Tijdens het inbrengen van de coils is het van belang dat deze op de juiste plaats in het bloedvat komen. In zeer zeldzame gevallen kunnen deze coils in een ander bloedvat terechtkomen, waardoor een gezond bloedvat kan worden afgesloten. De arts die de behandeling heeft aangevraagd, heeft met u de geringe kans op dergelijke problemen afgewogen tegen de voordelen.

Weer naar huis

Als de controles goed zijn en er geen complicaties optreden, mag u in de meeste gevallen na enkele uren weer naar huis. Als u weer naar huis gaat, dan mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat iemand u komt ophalen.

De uitslag

De radioloog stuurt uw behandelend arts een verslag van de behandeling. Uw behandelend arts bespreekt de bevindingen met u.

Leefregels na het verwijderen van een spatader in de balzak

 • Doe de eerste dagen rustig aan om spanning op de wond te vermijden.

 • U kunt de dag na de ingreep weer douchen.

 • Seksueel contact is toegestaan, maar kan de eerste twee dagen pijnlijk zijn.

 • Twee dagen na de ingreep kunt u weer aan het werk gaan.

 • Wacht u met fietsen tot zeven dagen na de ingreep.

Controleafspraak

Er is een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek. Indien nodig zullen de hechtingen dan worden verwijderd. Heeft u nog vragen over de ingreep, dan kunt u deze tijdens het controlebezoek stellen aan de uroloog.

Neemt u contact op als:

 • u hoge koorts (boven de 38,5 C) en/of koude rillingen krijgt (dit kan op een ontsteking wijzen);

 • de wond hevig gaat bloeden;

 • er zwelling of roodheid rondom de wond ontstaat.

Als de ingreep minder dan een week geleden heeft plaatsgevonden, neemt u contact op met het ziekenhuis, anders met uw eigen huisarts. Op werkdagen kunt u tussen 08.00 - 17.00 uur bellen met de polikliniek Urologie:

 • Leiderdorp: 071 582 8060

 • Leiden: 071 517 8244

In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 Urologie: 071 582 9019.

Tot slot

Het is belangrijk dat u op de dag van de afspraak een lijst met de door u gebruikte medicatie meeneemt. Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen over de behandeling, stelt u deze aan de radioloog, de MBB’ers of de verpleegkundigen. Zij willen uw vragen graag beantwoorden. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.