Op de afdeling Medische Psychologie kan men terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding samenhangend met een lopende behandeling bij een medisch specialist in het ziekenhuis. Hierbij kunt u denken aan psychische problemen die samenhangen met lichamelijke aandoeningen zoals een depressie bij kanker, angstklachten bij hartfalen of diabetes en astma bij kinderen. Daarnaast worden cognitieve problemen in kaart gebracht door middel van neuropsychologisch onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld het geheugen, de concentratie en de taal onderzocht.

Wie werken er op de afdeling Medische Psychologie?

Op de afdeling werkt een team van gezondheidszorgpsychologen, waaronder een klinisch psycholoog-psychotherapeut, kinder- en jeugdpsychologen en neuropsychologen. De psychologen worden geassisteerd door psychologisch medewerkers. Zij verrichten onder meer onderdelen van de intake en het (neuro)psychologisch onderzoek. Daarnaast wordt de afdeling ondersteund door secretaresses. Ook zijn er stagemogelijkheden voor masterstudenten psychologie. Alrijne heeft een belangrijke taak bij het opleiden van masterstudenten psychologie. Voor u als patiënt betekent dit dat u tijdens uw bezoek te maken kunt krijgen met hulpverleners die nog in opleiding zijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts.

Vergoeding

Psychologische diagnostiek en behandeling maakt deel uit van de medisch-specialistische zorg die u in dit ziekenhuis ontvangt. Er worden daarom geen extra kosten in rekening gebracht.

Verwijzing

De psychologen beperken zich tot kortdurende behandelingen. Wanneer een langdurige behandeling nodig lijkt te zijn, of als de problematiek zich niet leent voor behandeling op de afdeling Medische Psychologie, overlegt de psycholoog met u over verwijzing naar een andere hulpverlener of instantie. Dit kan bijvoorbeeld een eerstelijnspraktijk buiten het ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg zijn.

Privacy en patiëntenrecht

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige bejegening en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. U heeft recht op kennisname van de rapportage over onderzoek en behandeling. Als u inzage wenst, kunt u contact opnemen met de afdeling. Wij gebruiken een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit is een ziekenhuisbreed computersysteem, waarin zorgverleners gegevens over patiënten invullen en kunnen inzien. Zo kunnen specialisten informatie over patiënten met elkaar uitwisselen. De zorgverleners van de afdeling Medische Psychologie delen echter alleen informatie met andere zorgverleners in het ziekenhuis indien dit direct relevant is voor uw behandeling. Verder wordt vertrouwelijke informatie gerapporteerd aan hulpverleners die direct zijn betrokken bij uw behandeling; bijvoorbeeld uw huisarts. Informatieverstrekking aan andere hulpverleners, instanties of instellingen vindt uitsluitend plaats na uw schriftelijke toestemming.

Kwaliteitsbewaking

De psychologen zijn gehouden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Net als voor andere specialisten in het ziekenhuis is op de beroepsuitoefening van de psychologen het tuchtrecht van de wet BIG van toepassing.

Klachten

Het kan zijn dat u over sommige onderdelen van uw behandeling of onderzoek niet geheel tevreden bent. Als u een klacht wilt indienen dan kunt u hiervoor terecht bij de klachtenfunctionaris van Alrijne Ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.alrijne.nl/over-alrijne/kwaliteit-en-tevredenheid/tevredenheid

Praktische informatie

Voordat u een afspraak maakt met de afdeling Medische Psychologie, heeft u een verwijzing van uw behandelend specialist nodig. U kunt zich niet zelf aanmelden. Als u door uw specialist verwezen wordt naar de afdeling Medische Psychologie zal de secretaresse telefonisch contact met u opnemen of u direct een schriftelijke uitnodiging voor uw afspraak bij de psycholoog toesturen. U ontvangt na de telefonische afspraak altijd een schriftelijke bevestiging inzake het geplande gesprek of onderzoek. Indien, om wat voor reden dan ook, uw afspraak niet door kan gaan, verzoeken wij u deze tenminste 48 uur van te voren af te zeggen. Wij zijn genoodzaakt om afspraken die niet afgebeld zijn in rekening te brengen.

Contact met afdeling Medische Psychologie

Locatie Leiden - routenummer 48 Houtlaan 55 2334 CK Leiden

Receptie ziekenhuis

071 517 8178

Medische Psychologie

071 517 8250

(8.30-12.30 uur)

Als het secretariaat niet aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.