In deze folder vindt u informatie over het palliatief adviesteam en de werkwijze van dit team.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg omvat alle zorg die verleend wordt aan patiënten, die ongeneeslijk ziek zijn. Bijvoorbeeld patiënten met kanker, COPD, hartfalen, nieraandoeningen, dementie of na een beroerte. Het doel van palliatieve zorg is het behouden en indien mogelijk, verbeteren van de kwaliteit van leven voor u en uw naasten. Om alle problemen die in de palliatieve fase kunnen optreden, vroegtijdig te signaleren, te behandelen en u daarmee zo goed mogelijk te ondersteunen is een deskundige aanpak noodzakelijk. We kijken hierbij niet alleen naar lichamelijke klachten, maar er is ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele vragen of problemen.

Niet alleen voor patiënten in de laatste levensfase

Een misverstand is dat palliatieve zorg vaak gezien wordt als de zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte, die in de laatste levensfase verkeren (terminaal zijn). Palliatieve zorg wordt tegenwoordig vaak tegelijkertijd met ziektegerichte behandelingen aangeboden, zoals tijdens de behandeling met chemotherapie. Ook bij COPD en hartfalen wordt behandeld met medicatie en komen ziekenhuisopnames vanwege verergering van klachten regelmatig voor. Het op tijd starten van palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven voor u en uw omgeving verbeteren. Het zorgt ervoor dat er in het behandeltraject meer aandacht komt voor uw wensen en doelen. Daarnaast worden patiënten die palliatieve zorg ontvangen, door het maken van proactieve stappenplannen, minder vaak opgenomen in het ziekenhuis bij problemen.

Het palliatief adviesteam

Het palliatief adviesteam streeft naar een optimale samenwerking tussen alle hulpverleners, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie. Hiermee wordt de totale zorg voor u zo goed mogelijk gewaarborgd. Het palliatief adviesteam bestaat uit een internist-oncoloog/hematoloog, specialist ouderengeneeskunde, longarts, cardioloog, verpleegkundig consulent palliatieve zorg, geestelijk verzorger, transferverpleegkundige en pijnspecialist/anesthesioloog. Het palliatief adviesteam heeft een ondersteunende en adviserende rol. De hoofdbehandelaar blijft verantwoordelijk voor het beleid.

Wat kunt u van het palliatief adviesteam verwachten?

Het team houdt rekening met de specifieke wensen en behoeften van u en uw naasten. Zij kunnen u op de volgende manieren ondersteunen:

 • behandeling van lichamelijke symptomen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of mondklachten;

 • ondersteuning bij psychische problemen zoals angst, somberheid, verwardheid of piekeren;

 • ondersteuning bij sociale en levensbeschouwelijke zorgen en vragen, zoals voorlichting over mogelijkheden van zorg, eenzaamheid of een gesprek over hoe de ziekte uw leven beïnvloedt;

 • ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met behandelingen of hiervan afzien. Wij denken met u na over de volgende vragen:

  • Wat levert een behandeling u op?

  • Kunt u de behandelingen aan?

  • Wilt u worden opgenomen in het ziekenhuis bij klachten of zijn er andere opties?

  • Wat is voor u kwaliteit van leven?

 • voorlichting over mogelijkheden in de terminale fase, bijvoorbeeld palliatieve sedatie en euthanasie;

 • begeleiding en ondersteuning voor uw naasten en mogelijke ondersteuning bij gesprekken;

 • informatie en advies over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, de thuissituatie, een hospice of andere instellingen;

 • zo nodig doorverwijzing naar een andere deskundige, bijvoorbeeld een geestelijke verzorger, een psycholoog of een diëtiste.

Indien gewenst kunnen de besproken adviezen op papier worden gezet door de verpleegkundig consulent.

Werkwijze

Indien u een afspraak heeft met het palliatief adviesteam, krijgt u een gesprek met de verpleegkundig consulent palliatieve zorg. Uw familie/naasten zijn hierbij ook van harte welkom. Als u opgenomen bent zal dit gesprek op de verpleegafdeling plaatsvinden. Als u niet opgenomen bent, vindt het gesprek plaats op de polikliniek Interne Geneeskunde, route 115. De verpleegkundig consulent gaat met u in gesprek over onderwerpen die u bezig houden of waar u meer informatie over wil ontvangen en geeft zo nodig advies. Hierna bespreekt zij uw situatie in het palliatief adviesteam. De hieruit voortkomende adviezen worden door de consulent aan u, uw behandelend arts en de huisarts teruggekoppeld. Zo nodig wordt er een vervolgafspraak met u gemaakt.

Bereikbaarheid palliatief adviesteam

Het palliatief adviesteam is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur, via telefoonnummer 071 582 8489. U kunt uw vragen ook mailen naar: palliatievezorg@alrijne.nl. Als u na het lezen van deze folder een afspraak wil maken bij het palliatief adviesteam, kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Miranda Heemskerk, Anouk de Mooij, Jeanne Spijker en Dagmar Zonneveld Verpleegkundig consulenten palliatieve zorg