Afdelingen & Specialismen

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, kortweg aangeduid als de WGBO, zijn ook de rechten vastgelegd van het kind als patiënt. In deze folder leest u hier meer over. Op pagina 4 staat de informatie ook in kindertaal.


Toestemming geven

De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en een medische behandeling alleen mogen worden uitgevoerd als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. De wet legt de behandelaar ook de verplichting op ervoor te zorgen, dat de patiënt alle informatie krijgt die nodig is om een beslissing te kunnen nemen. De behandelaar is elke zorgverlener die betrokken is. Zowel arts als verpleegkundige, maar ook een fysiotherapeut of logopedist.


De patiënt moet in elk geval worden geïnformeerd over:


 • het doel van het onderzoek of de behandeling;
 • de aard van het onderzoek of wat de behandeling inhoudt;
 • de te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s.
Ook moet worden verteld of er eventueel andere behandelmogelijkheden zijn en waaruit die bestaan. In het normale dagelijks leven beslissen de ouders voor het kind. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De wet zegt daarover onder meer het volgende:

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot twaalf jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders. Volgens de wet dienen ouders echter wel rekening te houden met de opvattingen en de wensen van het kind zelf over medische behandelingen of onderzoeken.
 • het zijn de ouders die een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aangaan en die toestemming moeten geven;
 • het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen die worden genomen;
 • de ouders dienen te worden geïnformeerd;
 • het kind moet ook worden geïnformeerd, waarbij de informatie op het bevattingsvermogen van het kind moet zijn afgestemd;
 • de ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, de kinderen niet. Als de ouders dat willen, kunnen zij het dossier, of een gedeelte daarvan, met het kind doornemen.
Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels. Die kunt u onder meer vinden op de website www.kindenziekenhuis.nl
Eén van die uitzonderingen is:
 • de hulpverlener mag altijd zonder de toestemming van de ouders handelen in acute situaties, wanneer hij of zij direct moet ingrijpen om nadelige gevolgen voor het kind te voorkomen.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Volgens de wet hebben kinderen van deze leeftijden een belangrijke eigen stem.
 • behalve de ouders moet ook het kind zelf toestemming geven voor een onderzoek of behandeling;
 • zowel het kind als de ouders hebben er recht op te worden geïnformeerd;
 • het kind heeft recht op inzage in zijn medisch dossier. Als de ouders het medisch dossier van het kind willen inzien, is hiervoor toestemming van het kind nodig.
Ook hier zijn regels voor bijzondere situaties.
 • geven de ouders bijvoorbeeld toestemming maar wil het kind de behandeling niet, dan volgt de hulpverlener de wil van het kind indien dit geen ernstige gevolgen voor het kind oplevert;
 • als in acute situaties gevaar bestaat voor het leven van het kind mag een hulpverlener altijd handelend optreden, ook als hij voor de behandeling niet de toestemming van de ouders en het kind heeft.

Kinderen van 16 jaar en ouder

De wet stelt kinderen vanaf 16 jaar op één lijn met volwassenen.
 • de jongeren kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geven, er is geen toestemming van de ouders nodig;
 • de jongeren hebben er recht op volledig te worden geïnformeerd, de ouders worden alleen geïnformeerd als hun kind daarmee akkoord gaat;
 • een jongere heeft het recht om het medisch dossier in te zien, daar is geen toestemming van zijn ouders voor nodig;
 • de ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daar akkoord mee gaat.
Ook hier geldt dat een hulpverlener altijd handelend mag optreden in acute situaties als gevaar bestaat voor het leven van de patiënt, ook als de behandelaar voor de behandeling niet de toestemming van de jongere heeft.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. Vanaf 2 juni bieden we u ook de mogelijkheid om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.

Voor de aanvraag voor een machtiging voor een kind tot 12 jaar is geen toestemming van het kind zelf nodig. Als een kind tussen de 12 en 16 jaar is, moet het kind ook zelf tekenen voor deze machtiging. Vanaf 16 jaar hebben kinderen uitsluitend zelf toegang.

Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.

Meer informatie

Op onze website (https://kids.alrijne.nl/) en de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de rechten en plichten van (minderjarige) patiënten.

Vragen

Heeft u nog onbeantwoorde vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige of de behandelend arts van uw kind.  

WGBO in kindertaal

Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor je is als je ziek bent? Moet er rekening worden gehouden met jouw mening? Knappe koppen hebben een wet gemaakt waarmee dat allemaal wordt geregeld. In die wet staat dat je altijd recht hebt op informatie en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling toestemming moet vragen. Of alléén je ouders toestemming moeten geven, jullie sámen of alléén jij, hangt van je leeftijd af.

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan moeten je ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten zowel jij als je ouders toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Zowel jijzelf als je ouders mogen in je medisch dossier kijken.
 • Ben je 16 jaar of ouder? Dan heb jij alleen recht op informatie. Alleen jij beslist of je een behandeling wilt of niet. Alleen jij mag je medisch dossier inzien.
Deze tekst is afkomstig van de internetsite www.JAdokterNEEdokter.nl
Meer informatie ? Op onderstaande websites staat in begrijpelijke taal wat deze wet voor jou inhoudt. Er staan veel voorbeelden op en er kunnen ook vragen worden gesteld over dit onderwerp. Je kan ook altijd aan je zorgverlener vragen stellen over wat de wet voor jou betekent. Bijvoorbeeld over wie er beslist en wie er geïnformeerd wordt.
www.jadokterneedokter.nl
www.kindenziekenhuis.nl

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: