Misschien heeft u na uw polikliniekbezoek of ziekenhuisopname nog zorg nodig. In deze folder vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden voor deze nazorg, bijvoorbeeld professionele (medische) hulp, zoals thuiszorg, of het regelen van een verblijf in een verpleeghuis. Het Transferbureau van het ziekenhuis helpt u met het organiseren van deze nazorg volgens de geldende wet- en regelgeving.


Voorafgaand aan een geplande ziekenhuisopname

Bedenk ruim voordat de opname plaatsvindt welke problemen u na de operatie verwacht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verzorgen van uzelf, de dagelijkse huishoudelijke taken (zoals het verzorgen van de maaltijden) en de woning. Maak hiervan voor uzelf een lijstje en bespreek dit met uw familie en - als dat nodig is - met de medewerker van het Transferbureau (transferverpleegkundige). Deze kan niet alles voor u regelen, maar u wel informeren over de verschillende mogelijkheden.Bij onverwachte ziekenhuisopname

Als u al (onverwacht) in het ziekenhuis bent opgenomen en u na de ziekenhuisopname nazorg nodig heeft, dan zullen de verpleegkundige of uw arts dit met u bespreken. Als u nog niet over de nazorg met uw arts of verpleegkundige heeft gesproken, meld dit dan zo snel mogelijk aan uw verpleegkundige.Wat regelt u zelf?

Mantelzorg of professionele zorg

Gebruikelijk is dat iedereen in Nederland zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgt. Als tijdelijk extra hulp nodig is voor nazorg, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid van mantelzorg door de partner, familie of kennissen. Daarna wordt pas gekeken welke mogelijkheden er zijn voor professionele zorg.Hulp nodig bij het huishouden

Als u hulp in het huishouden nodig heeft, dan is het gebruikelijk dat u eerst in uw omgeving hulp probeert te vinden. Als u niemand kunt vinden, dan vraagt u om hulp bij het zorgloket of WMO-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente. De gemeente bepaalt bij welke activiteiten u hulp krijgt en voor hoeveel uur per week.Maaltijdvoorziening

Mocht u (tijdelijk) niet kunnen koken, dan kunt u gebruikmaken van een maaltijdvoorziening zoals 'Tafeltje Dekje' of 'Apetito'. Informatie over de verschillende mogelijkheden, aanbieders en de kosten kunt u verkrijgen bij het WMO-loket van uw gemeente of Stichting Welzijn Ouderen. U regelt deze maaltijdvoorziening zelf.Personenalarmering

Voor informatie over vergoeding van personenalarmering adviseren wij u om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor de aanschaf van personenalarmering kunt u het WMO-loket van uw gemeente, Stichting Welzijn Ouderen of een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt benaderen. De aanvraag voor personenalarmering kan een aantal weken duren, vraag het daarom op tijd aan!Hulpmiddelen

Kleine hulpmiddelen

Kleine hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld krukken, een rollator of een looprek dient u zelf te huren of te kopen. Dit kan via een thuiszorgwinkel.Grote hulpmiddelen

Grote hulpmiddelen, zoals een hoog-laag bed, kan het Transferbureau van het ziekenhuis voor u regelen wanneer u thuis de zorg op bed gaat krijgen van de thuiszorg. U krijgt dan een indicatie van uw zorgverzekeraar (indicatie = de conclusie dat u bepaalde zorg of een bepaalde behandeling nodig heeft).Wat regelt het ziekenhuis?

De afdeling waar u bent opgenomen overlegt met u of u zorg nodig heeft na vertrek uit het ziekenhuis. Dit kan gaan om aanvragen voor thuiszorg of een (tijdelijke) opname ergens anders. Als dit nodig is, meldt de transferverpleegkundige u hiervoor aan, uiteraard met uw toestemming.Thuiszorg

Thuiszorg wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. In het ziekenhuis gaat de transferverpleegkundige na welke zorg u na ontslag nodig heeft, zodat dit bij uw thuiskomst is geregeld. Er wordt hierover contact opgenomen met een thuiszorgorganisatie; u kunt hier een voorkeur voor aangeven. Heeft de thuiszorgorganisatie van uw voorkeur geen mogelijkheden om zorg te bieden, dan regelt het Transferbureau na overleg met u een andere thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige stelt bij u thuis een zorgplan op en is verantwoordelijk voor een indicatie. Denk bij thuiszorg aan: hulp bij de persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden, en het aanreiken van medicatie. Ook palliatieve zorg kan in de thuissituatie geboden worden.Verpleegkundige zorg

De transferverpleegkundige zorgt voor een indicatie van verpleegkundige zorg die na ontslag uit het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van de specialist blijft vallen. Er wordt hierover contact opgenomen met een thuiszorgorganisatie die deze zorg mag leveren. Denk hierbij aan: intraveneuze toediening van antibiotica (= het geven van antibiotica via een bloedvat) of wondverzorging.Overplaatsing naar in een andere instelling

De transferverpleegkundige is verantwoordelijk voor het regelen en bemiddelen volgens de geldende wet- en regelgeving naar:Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (= revalideren in een verpleeghuis) valt onder de zorgverzekeringswet en wordt betaald vanuit uw zorgverzekering. De transferverpleegkundige beoordeelt in overleg met de afdelingsarts en de specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis of u in aanmerking komt voor deze zorg. De opname kan van enkele weken tot enkele maanden duren. Het is de bedoeling dat u na de revalidatieperiode weer naar huis gaat.


Binnen Alrijne kunt u terecht bij de revalidatieafdelingen in Alrijne Leiden (ARU, NRU) en Alrijne Alphen aan den Rijn (De Brug). Meer informatie vind u op onze website: www.alrijne.nl/revalidatie. Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere zorgaanbieder, bijvoorbeeld Marente of Revitel.


Herstelplek

Een herstelplek is een kortdurend verblijf in een verpleeg– of verzorgingshuis. Hier kunt u dag en nacht de noodzakelijke hulp krijgen. U komt voor een herstelplek in aanmerking wanneer u na de ziekenhuisopname professionele ondersteuning nodig heeft bij de persoonlijke verzorging en begeleiding nodig heeft bij bijvoorbeeld naar het toilet gaan en lopen. Het verblijf in een herstelplek is kortdurend. De duur hangt af van de indicatie en de snelheid van uw herstel, maar is maximaal 6 weken, waarbij het de bedoeling is dat u terug naar huis gaat.Logeerarrangementen en zorghotel

Wanneer u niet aan de criteria voor een herstelplek voldoet of wanneer u liever niet naar een verzorgingshuis gaat, kunt u kiezen voor een logeerarrangement of een zorghotel. Dit kunt u voor de ziekenhuisopname zelf al regelen. De kosten voor dit verblijf zijn voor eigen rekening. De hoogte hiervan verschilt per huis of zorghotel. Het is mogelijk dat uw aanvullende zorgverzekering een deel van de kosten vergoedt. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen.Revalideren in een revalidatiecentrum

Wanneer u na de ziekenhuisopname intensieve specialistische revalidatie nodig heeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een korte opname bij revalidatiecentrum Basalt. De revalidatiearts van Basalt bezoekt u dan in het ziekenhuis om te kijken of u daarvoor in aanmerking komt. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit uw zorgverzekering.Verblijf met palliatieve zorg

Verblijf in een hospice of een unit voor palliatieve zorg in het verpleeghuis. Mogelijkheden voor een verblijf met palliatieve zorg worden in het ziekenhuis met u besproken door de palliatief verpleegkundige en/of de transferverpleegkundige.Wachtlijsten

Regelmatig is er een wachtlijst voor de instelling waar u staat aangemeld. Als er aansluitend op de ziekenhuisopname geen plaats is in de instelling van eerste voorkeur, krijgt u advies over een andere plaatsingsmogelijkheid. Het is niet mogelijk om in het ziekenhuis te wachten op een plaats van eerste voorkeur.Kosten

Houdt u er rekening mee, dat u verplicht bent voor sommige vormen van nazorg een eigen financiële bijdrage te betalen.Tot slot

Denkt u er aan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meld dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met het Transferbureau.Telefoon

U kunt het Transferbureau bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur via 071 582 8408.E-mail

U kunt het Transferbureau ook bereiken door het sturen van een e-mail: transferbureau@alrijne.nlInternet

Meer informatie over het Transferbureau vindt u op www.alrijne.nl/transferbureau.