Algemeen

Door de website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten besteld via de websites en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Alrijne tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Alrijne Zorggroep expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op de websites is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Alrijne beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u de website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Alrijne garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneren.

Gebruik van de webite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de websites in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Meer informatie over cookies op alrijne.nl > 

Foto's en coronamaatregelen

De foto's op deze website, zoals de homepage foto, zijn veelal genomen vóór de coronaperiode.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Alrijne hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Alrijne de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Alrijne aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Alrijne niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alrijne, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alrijne of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de websites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Alrijne stuurt, kunnen onveilig zijn. Alrijne raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Alrijne te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Alrijne te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Gebruik bij voorkeur de aangeboden servicedesk / online informatiebalie voor uw online correspondentie met Alrijne. Deze wijze van corresponderen is beveiligd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alrijne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Alrijne op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Alrijne of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Alrijne Zorggroep.

Toepasselijk recht

Op de websites en de proclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze proclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Alrijne behoudt zich het recht voor de op of via de websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

Medewerkers van Alrijne Zorgroep gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via MijnAlrijne verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van Alrijne Zorgroep zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. 

Meer informatie: Privacyverklaring Alrijne >

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Op MijnAlrijne staan verwijzingen naar verschillende internetsites, waarvan sommigen door anderen dan Alrijne Zorgroep worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Alrijne zorgroep draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Terug naar boven