Privacystatement Alrijne Zorggroep

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Alrijne Zorggroep, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Simon Smitweg 1, 2352 GA Leiderdorp en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61802379, hierna aan te duiden als Alrijne Zorggroep.

Verwerking van persoonsgegevens door Alrijne Zorggroep

Voor Alrijne Zorggroep is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Alrijne Zorggroep respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Alrijne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende processen:

 1. Het leveren van zorg;
 2. Het uitwisselen van zorginformatie ten behoeve van ketenzorg of samenwerking;
 3. Het uitvoeren van activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering;
 4. Het geven en ontvangen van onderwijs;
 5. Onderzoek;
 6. Sturing en verantwoording.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden door Alrijne Zorggroep verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Instandhouding en ondersteuning van een adequate behandeling en zorgverlening aan patiënten/cliënten, waarvoor een goede kwaliteit van zorg zoveel mogelijk gewaarborgd wordt;
 2. Tijdige communicatie met externe zorgverleners uit de zorgketen;
 3. Een adequate en doelmatige bedrijfsvoering;
 4. Onderwijs met als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering door goed opgeleide medewerkers en zorgverleners.
 5. Het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek;
 6. Sturing en verantwoording met als doel verhoging van kwaliteit van zorg, doelmatige bedrijfsvoering en financiële, beleidsmatige en procesverantwoording.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerkingsactiviteit is altijd op één van de onderstaande grondslagen gebaseerd:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG[1]);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Alrijne Zorggroep of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG), als goed hulpverlener of werkgever/opdrachtgever of om kwaliteit en veiligheid van onze zorg- en dienstverlening te waarborgen.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Gegevens betreffende uw gezondheid, erfelijke gegevens (genetische gegevens) of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid worden slechts verwerkt voor zover dat, met het oog op een goede behandeling of verzorging van u als patiënt/cliënt van Alrijne Zorggroep, noodzakelijk is.

Gegevens over uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging verwerken wij uitsluitend op uw eigen verzoek, met oog op uw behandeling of verzorging binnen onze instelling.

Als u binnen of ten behoeve van Alrijne Zorggroep werkzaam bent, verwerken we gegevens over uw gezondheid voor zover dat noodzakelijk is voor verplichtingen op grond van wet- en regelgeving of uit de zorg van een goed werkgever/opdrachtgever. Gegevens over lidmaatschap van een vakbond verwerken we alleen op uw eigen verzoek.

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die beroepshalve tot geheimhouding zijn verplicht. Alle personen die binnen of ten behoeve van Alrijne Zorggroep werkzaam zijn, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Informatie over gegevensverwerking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Alrijne Zorggroep niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling van gegevens

Alrijne Zorggroep verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als daarvoor een wettelijke grondslag, overeenkomst of toestemming van u als betrokkene is.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen, in opdracht van Alrijne Zorggroep, worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Alrijne Zorggroep maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een mens wordt gedaan.

Bewaartermijn

Alrijne Zorggroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden, tenzij het bewaren van deze gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Alrijne Zorggroep neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We zorgen daarbij voor een passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie, toegangscontrole en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Alrijne Zorggroep toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Alrijne Zorggroep verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje:

Inzagerecht
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en op uw verzoek daarvan een afschrift te ontvangen.

Correctie- en verwijderingsrecht/recht op vergetelheid
U heeft het recht uw gegevens aan te vullen, te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht alleen bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Alrijne Zorggroep en soortgelijke (‘direct marketing’) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Alrijne Zorggroep de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien Alrijne Zorggroep de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
U heeft het recht om de door u aan Alrijne Zorggroep verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst.

Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die een pacemaker of een bloeddrukmeter genereert.

De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door u zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de behandelend arts op basis van de door u als patiënt/cliënt verstrekte gegevens vaststelt.

Intrekken van toestemming
Voor gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van uw rechten
Het uitoefenen van uw rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken, kan het zijn dat de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we toch aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Functionaris Gegevensbescherming

Alrijne Zorggroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert binnen Alrijne Zorggroep over de toepassing van de privacywetgeving.
De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U kunt contact opnemen met de FG via functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl.

Toezichthouder

De toezichthouder op de privacywetgeving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen of klachten die u niet met Alrijne Zorggroep wilt of kunt bespreken? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Alrijne Zorggroep.

Vragen & contact

Het staat u uiteraard vrij om vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Alrijne Zorggroep. Als u vragen heeft over dit privacystatement, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke privacyrechten of een klacht wil indienen aangaande de privacy, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@alrijne.nl.

[1] AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Terug naar boven