Negatieve signalen

Afgelopen maanden zijn er vanuit de HARR, individuele huisartsen, hagro’s en Alrijne Ziekenhuis negatieve signalen naar voren gekomen over de samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis. Deze signalen zijn deels inherent aan oplopende tekorten op de arbeidsmarkt, de Corona pandemie, de toenemende zorgvraag en de daarmee samenhangende toename van de wachtlijsten. Er gaat natuurlijk ook heel veel heel goed in de samenwerking, maar toch is het belangrijk bij deze signalen stil te staan. Ze verdienen onze oprechte aandacht gezien het belang van een goede verstandhouding tussen de huisartsen en het ziekenhuis en het werkplezier van iedereen bij een blijvend goede samenwerking op termijn.

Gezamenlijke oplossingen

In overleg met alle betrokkenen van de HARR organiseren we daarom de komende periode ronde tafelgesprekken met huisartsen en medisch specialisten (vanuit Alrijne en vanuit het LUMC) met als doel gezamenlijke oplossingen uit te werken voor:

  1. optimaliseren van de verwijsstroom; waaronder het verminderen van de administratieve ballast van het terug moeten verwijzen naar de huisarts als er een ander medisch specialisme nodig is voor de behandeling van de klacht. Daar lopen de vele regels vanuit de zorgverzekeringswet en het beleid van de verzekeraars ons “voor de voeten”, maar als wij gezamenlijk optrekken moet dat op te lossen zijn.
  2. afstemming van zorgtaken; waaronder gezamenlijke afspraken voor veel voorkomende zorgpaden. Dit zijn afspraken over waar de een stopt met de behandeling en een ander het oppakt en wat beleid is qua verdeling van taken zolang iemand op de wachtlijst staat.

Wat is de Huisartsen Alrijne Regie Raad (HARR)?

De HARR is een initiatief dat medio november 2021 is gestart en geïnitieerd vanuit het Alrijne Ziekenhuis. De oprichting is voortgekomen vanuit het gedachtegoed dat de huisartsen onvoldoende vertegenwoordigd waren in de bestaande overlegstructuren.

In de HARR zijn op bestuurlijk niveau de volgende partijen vertegenwoordigd: Alrijne Ziekenhuis, Stichting Rijncoepel, Alphen op 1 lijn, Zorggroep ROHWN, Zorggroep Katwijk, HAP de Limes, Coöperatie de Limes, Knooppunt Ketenzorg en LHV.

Doel van de HARR

Wij vinden het belangrijk dat er bestuurlijke afstemming is van actuele onderwerpen en daarmee verband houdende behoeften in de regio (binnen –en buiten het ziekenhuis). Zodat we gezamenlijk op de hoogte zijn van bestaande -en nieuwe initiatieven, er sprake is van onderlinge betrokkenheid en eenduidige communicatie, hetgeen leidt tot optimale samenwerking tussen Alrijne en de huisartsen. Daarmee geven we invulling aan onze gezamenlijke ambitie de beste zorg voor onze patiënten in de regio te organiseren.

De HARR moet tegemoet komen aan de wens om communicatie en samenwerking tussen eerste en tweede lijn te stroomlijnen met als doel dat dit voor beide partijen leidt tot taakverlichting meer onderling werkplezier.

Onderwerpen in de HARR

In de HARR komen diverse onderwerpen onder thema’s zoals ICT, Strategie –en organisatieontwikkeling, Deskundigheidsbevordering en Zorgvernieuwing aan de orde.

In de afgelopen periode is o.a. onderzocht op welke punten huisartsen de meeste hinder ondervinden van oplopende wachtlijsten (leidend tot meer vragen aan de huisarts), van niet afgestemde overdracht van zorgtaken (bijv. herhaling van labonderzoek) en frustraties ten aanzien van de verwijsstroom (bijv. onnodige verwijsbrieven).

Praktijkvoorbeelden

In de HARR-bijeenkomst van november hebben wij verder gesproken over bovengenoemde onderwerpen.

De uitkomst hiervan is dat we zien dat een aantal praktijkvoorbeelden vanuit de eerste lijn laagdrempelig en middels heldere communicatie en correcte naleving van bestaand beleid direct kunnen worden verbeterd.

Denk hierbij aan naleving van het verwijsbeleid, waarbij er bijvoorbeeld geen nieuwe verwijzing nodig is voor een bekende patiënt indien de zorgvraag van de patiënt nog niet de status ‘uitbehandeld’ heeft en de patiënt is terugverwezen naar de huisarts middels de (elektronische) huisartsenbrief.

Een ander voorbeeld is dat patiënten de huisarts niet opnieuw dienen te benaderen indien zij een afspraak willen vervroegen, omdat de huisarts in de verwijzing via ZorgDomein reeds de urgentie heeft bepaald.

We willen echter dat de samenwerking op constructieve wijze en voor de lange termijn verbeterd en daarom zoeken we door  ‘hoor en wederhoor’ graag de verdieping op een aantal onderwerpen op.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt contact opnemen met Ineke Kolijn, Senior Adviseur Relatiebeheer Alrijne Ziekenhuis via ikolijn@alrijne.nl of 06-21 65 15 83.

Terug naar boven