Voorkomen ongewenste opnames in de palliatieve fase

Uit onderzoek blijkt dat patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte regelmatig in de laatste maanden, weken en zelfs dagen van hun leven de Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken. Een SEH bezoek kan vervolgens leiden tot een opname of zelfs tot het overlijden in het ziekenhuis.

Dit terwijl het merendeel van de patiënten de wens heeft om thuis te sterven. Een multidisciplinaire projectgroep met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn heeft daarom het thuisconsult van een specialistisch consulent palliatieve zorg ontwikkeld. Deze projectgroep ondersteunt huisartsen in het verlenen van palliatieve zorg in crisissituaties en voorkomt onnodige ziekenhuisopnames.

  • ernstige misselijkheid en braken bij een vermoeden van een ileus, waarbij u overweegt de patiënt in te sturen;
  • copingsproblemen bij patiënt en naasten waardoor patiënt bij iedere toename van een symptoom naar de eerste hulp gaat;
  • een zieke ouder in een gezin met jonge kinderen waarbij u zowel veel psychosociale problemen als fysieke symptomen verwacht.

Het thuisconsult is van grote meerwaarde voor kwaliteit van zorg

Uit de evaluatie van de pilotfase blijkt dat door het thuisconsult niet wenselijke ziekenhuisopnames bij een crisissituatie thuis voorkomen kunnen worden. Het draagt daarnaast bij aan betere samenwerking, het voorkomen van een crisissituatie en aan sterven op de plek van voorkeur met kwalitatief goede palliatieve zorg.

Zowel patiënt en naasten, als de huisarts en de consultenten zijn zeer tevreden over het thuisconsult. Ook was het project een van de landelijke koploperinitiatieven om de transmurale bekostiging palliatieve zorg vorm te geven. In de evaluatie leest u meer over de meerwaarde van het specialistisch thuisconsult.

Zorg en Zekerheid en de ziekenhuizen zijn een tarief overeengekomen voor het specialistisch thuisconsult, waardoor alle huisartsen in ZHN een thuisconsult voor hun patiënten kunnen aanvragen. De patiënten hoeven niet bekend te zijn in Alrijne of LUMC.

Thuisconsult aanvragen?

Het thuisconsult palliatieve zorg kan door de huisarts aangevraagd worden op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur bij het:

  • Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC: 071-5261916 /98136 of
  • Palliatief Advies Team Alrijne Ziekenhuis: 071-5828489.

Uiteraard kunt bij deze telefoonnummers ook terecht voor vragen over het thuisconsult of om te overleggen of een thuisconsult meerwaarde kan bieden voor uw patiënt.

Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten? Neemt u dan contact op met het Palliatief Consultatieteam Hollands Midden via 088-1232451. Zij zijn 24/7 bereikbaar.

Terug naar boven