Afdelingen & Specialismen

Vooraf

Wanneer iemand wordt opgenomen op de Intensive Care, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt en voor de familie/naasten. Een Intensive Care (IC) is geen gewone verpleegafdeling. Het personeel is door opleiding gespecialiseerd in het werk op deze afdeling en er wordt gebruik gemaakt van speciale medische apparatuur.Het team draagt zorg voor de behandeling van ernstig zieke patiënten. Deze patiënten zijn zo ziek dat het functioneren van één of meer van hun vitale organen, bijvoorbeeld de longen, het hart, de nieren of de hersenen, bedreigd wordt of al is uitgevallen. Daarom worden deze functies op de IC bewaakt, bijgestuurd en als dat nodig is zelfs overgenomen door speciale apparatuur en medicijnen.In deze folder vindt u meer informatie over een opname op de IC. Heeft u vragen, stelt u die dan gerust aan een van de IC-verpleegkundigen of artsen die op de IC werkzaam zijn.Behandelteam

Het behandelteam op de intensive care bestaat uit vele disciplines, namelijk artsen, verpleegkundigen, maar ook fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten. Allen zijn gespecialiseerd in het behandelen en verzorgen van intensive care patiënten of zijn daarvoor in opleiding.Medische verantwoordelijkheid

De intensivist is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten op een intensive care afdeling. Hij/zij is als uw hoofdbehandelaar de medisch eindverantwoordelijke arts. Hij of zij bepaalt, in overleg met de specialist die u in het ziekenhuis heeft opgenomen, het medisch beleid.


De intensivist die u heeft opgenomen op de intensive care is uw formele hoofbehandelaar. Maar omdat de intensivisten in wisselende diensten werken, is niet iedere dag dezelfde intensivist aanwezig. Het team van intensivisten behandelt u, en de intensivist die dienst heeft is op dat moment uw hoofdbehandelaar.


Als u langer op de intensive care verblijft, is een vaste intensivist het aanspreekpunt voor u en uw contactpersonen.


Wanneer u de intensive care kunt verlaten en op een andere verpleegafdeling wordt opgenomen, neemt de specialist van die afdeling de behandeling weer over.Op de Intensive Care zijn de volgende intensivisten werkzaam:drs. V. Baartmans, anesthesioloog-intensivist


drs. M.J Dorresteijn, internist-intensivist


drs. E.M. van Driel, internist-intensivist


drs. M.R. Groenendijk, longarts-intensivist


drs. M. Hoogeveen, internist-intensivist


dr. A.C.M. Jansen, internist-intensivist


drs. E.D Wilschut, chirurg-intensivist.
Algemene informatie rond het verblijf

Bewaking

De patiënt ligt op de IC op een eenpersoonskamer of op een zaal met meerdere patiënten. Hij/zij is aangesloten aan de bewakingsapparatuur en via een monitor worden het hartritme, de bloeddruk, eventueel drukmetingen in het hart, de ademhaling en de temperatuur in beeld gebracht en bewaakt. Regelmatig komt het voor dat de apparatuur "alarm” geeft. Er zullen dan lampjes oplichten of er is een pieptoon te horen. De verpleegkundigen signaleren de alarmen en kennen de oorzaak en betekenis hiervan. Zij weten precies wat er gedaan moet worden en wanneer een arts gewaarschuwd moet worden. Deze alarmen zijn op meerdere plaatsen te horen en zichtbaar, ze worden dus ook door de verpleegkundige gehoord en gezien wanneer deze niet in de kamer of op de zaal is.Elektronisch Patiëntendossier

Op de IC wordt gewerkt met een digitaal patiëntendossier. Elk bed heeft een computer aan bed, die gegevens opslaat en verwerkt. De IC-verpleegkundige en de arts gebruiken een patiëntdatasysteem om al die gegevens te verwerken en te analyseren. Uitslagen van onderzoeken worden automatisch in het systeem opgenomen. Daardoor zijn alle relevante gegevens elektronisch beschikbaar. Deze gegevens zijn niet voor de buitenwereld toegankelijk.Informatieverstrekking

Contactpersoon

Wij houden zo veel mogelijk rekening met de privacy van de patiënt. Daarom geven wij alleen informatie over de patiënt aan zijn of haar contactpersonen.


De contactpersonen houden op hun beurt andere familieleden en relaties op de hoogte. Bij opname worden twee contactpersonen in het verpleegkundig dossier genoteerd.


Eén contactpersoon kan ons dag en nacht bellen voor informatie. Wij vragen u liefst niet te bellen tussen 07.30 - 09.00 uur, 15.00 - 16.00 uur en tussen 22.30 - 23.30 uur, omdat de verpleegkundigen dan bezig zijn met de dienstoverdracht. In elke dienst is één verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt. Bij haar/hem kunt u met vragen terecht.


Tussen 10.00 - 12.00 belt de verpleegkundige u om te vertellen hoe het met de patiënt gaat.Informatiegesprek

Een gesprek door de behandelend arts met de familie/naasten kan op verschillende manieren geïnitieerd worden:


  • De patiënt en/of zijn familie wenst een gesprek met één van de behandelend artsen. De secretaresse maakt de afspraak in overleg met de familie en de arts. De gesprekken zullen zoveel mogelijk plaatsvinden in de middaguren tussen 14.00 en 15.00 uur. De verpleegkundige is bij het gesprek aanwezig.
  • De arts wenst een gesprek met de familie. De secretaresse maakt de afspraak en de verpleegkundige is bij het gesprek aanwezig.
Als een patiënt langdurig op onze afdeling ligt, vindt er op geregelde tijden (in principe één keer per week) een gesprek plaats. Het streven is dat telkens dezelfde arts, de eerstverantwoordelijke intensivist, dit doet.

Persoonlijke bezittingen

Nachtkleding

Doordat de patiënten via slangen en kabels verbonden zijn aan de apparatuur, is het dragen van eigen (nacht)kleding niet goed mogelijk. De patiënten krijgen speciale kleding.

Toiletartikelen

Wij vragen u om badstof sokken en toiletartikelen mee te nemen. Wij gebruiken uitsluitend elektrische scheerapparaten op de IC.

Schoenen/pantoffels

Als de patiënt uit bed komt, is het belangrijk dat er ruime schoenen of pantoffels aanwezig zijn, zodat de patiënt veilig kan lopen en staan.

Sieraden

Om hygiënische- en veiligheidsredenen worden sieraden bij opname afgedaan en aan de contactpersoon meegegeven.

Mobiel bellen/internet

Het gebruik van een mobiele telefoon voor gesprekken is niet toegestaan op de IC. Zet daarom uw mobiele telefoon op vliegtuigmodus voordat u op de afdeling komt, en verlaat de afdeling als u een telefoongesprek wilt voeren. Via het draadloze Wifi-netwerk in het ziekenhuis kunt u op tablet of laptop wel veilig gebruikmaken van internet zonder risico op storing aan de apparatuur.

Cameratoezicht

Vanwege de patiëntveiligheid worden de entree en sommige verpleegkamers van onze afdeling bewaakt met videocamera’s. Beelden hiervan worden niet bewaard.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vaak vereist de gezondheidstoestand dat de patiënt medicijnen krijgt toegediend om hem/haar te kalmeren of in slaap te houden. Dit is enerzijds nodig om behandeling mogelijk te maken en anderzijds voor zijn/haar welbevinden. Om verschillende redenen kan een patiënt onrustig en verward zijn. Dit is in principe van tijdelijke aard, het verdwijnt naarmate hij/zij herstelt.

Om te vermijden dat een patiënt zichzelf schade toebrengt in de periode van onrust en verwardheid, passen wij zo nodig vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we met polsbanden de bewegingsvrijheid beperken. Zo is er minder risico dat een patiënt uit bed valt of de kabels en belijningen bij zichzelf verwijdert. We overleggen dit altijd met de wettelijk vertegenwoordiger. We bespreken deze maatregelen ook dagelijks in het team en noteren de uitkomst daarvan in het dossier. Zo snel mogelijk worden deze maatregelen direct herzien. Zie voor meer informatie de folders Delier (Acute verwardheid) en Vrijheidbeperkende maatregelen.

IC-dagboek

Een opname op de IC is voor de patiënt en zijn naasten vaak een indrukwekkende gebeurtenis. Voor de verwerking van deze ingrijpende periode bieden wij familieleden en bezoekers de mogelijkheid om een IC-dagboek voor de patiënt bij te houden. In het dagboek wordt beschreven wat zich in die periode heeft afgespeeld, zodat de patiënt dat later kan teruglezen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Overplaatsing

De intensivist bepaalt wanneer de patiënt van de IC-afdeling overgeplaatst mag worden naar een volgende afdeling. De overplaatsing gebeurt meestal aan het eind van de ochtend of begin van de middag. De verpleegkundige geeft dit door aan de contactpersoon. Het kan gebeuren dat de overplaatsing op een ander tijdstip plaatsvindt dan gepland, als de situatie of activiteiten op de IC dat noodzakelijk maken.

Bezoektijden

Van 14.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur kunnen de patiënten bezoek ontvangen. Door deze ruime bezoektijden kunt u op bezoek komen op een voor u geschikt tijdstip. Veel en langdurig bezoek kan belastend zijn voor de patiënt en de omgeving. Daarom mogen er maximaal twee personen gelijktijdig bij de patiënt. Als er meer dan twee bezoekers zijn dan kunnen zij elkaar aflossen aan bed en wachten in het zitje bij de ingang van de afdeling.
De contactpersoon is medeverantwoordelijk voor een spreiding van het bezoek.
Als u kinderen mee wilt nemen, overlegt u dat dan eerst met de verpleegkundige.

De ernst van de ziekte van IC-patiënten maakt intensieve verzorging, onderzoek en behandeling noodzakelijk. Daarom kan het gebeuren dat u verzocht wordt te wachten voordat u de patiënt kunt bezoeken. Ook kunt u het verzoek krijgen uw bezoek te onderbreken om verpleegkundigen of artsen tijd en ruimte te geven voor de nodige zorg, behandeling en overdracht.

Attenties

Bloemen, planten en fruit als attentie bij bezoek zijn om hygiënische redenen niet toegestaan.

Familiekamer

De Intensive Care heeft een familiekamer. Zodra daar door de situatie van de patiënt aanleiding toe is, kunnen familie en naasten gebruik maken van de kamer. In deze kamer zijn twee slaapplaatsen.

Kwaliteit van zorg

Wij werken er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van onze patiënten, familie, naasten en bezoek te verbeteren. Daarom neemt de afdeling deel aan interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. Hierbij worden in sommige gevallen ook patiëntengegevens uitgewisseld en opgeslagen. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels. We nemen bijvoorbeeld deel aan de continue Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).
Uw ervaringen op onze Intensive Care zijn belangrijk. Het is daarom mogelijk dat wij, ten behoeve van periodiek onderzoek naar patiënttevredenheid, enige tijd na uw opname contact met u opnemen en u vragen naar uw ervaringen. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig.

Patiëntenorganisatie

IC-connect is de patiëntenorganisatie voor alle (voormalig) IC-patiënten, voor hun naasten en voor de nabestaanden van overleden IC-patiënten. Op de website www.ic-connect.nl is informatie te vinden die nodig is voor, tijdens en na de IC-opname. Voor patiënten en naasten wordt er lotgenotencontact georganiseerd en gestimuleerd.

Vragen, opmerkingen en klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt, familie en bezoek tevreden zijn over de behandeling en bejegening tijdens het verblijf op de afdeling. Heeft u opmerkingen of klachten, dan vragen we u deze aan ons te melden. Wij proberen dan een bevredigende oplossing te vinden.

Contactgegevens

De afdeling Intensive Care Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 205 en is telefonisch te bereiken via 071 582 8090.