Een hulpverlener in de gezondheidszorg is verplicht een medisch dossier van u bij te houden. In uw patiëntendossier worden onderzoeksuitslagen, operatieverslagen, brieven en verslaglegging van uw bezoek aan het ziekenhuis bewaard. Het recht om uw dossier in te zien is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt ook een afschrift hiervan opvragen.

Aan een inzage of afschrift van uw patiëntendossier zijn geen kosten verbonden. 

Inzage van uw dossier

Wanneer u samen met uw behandeld arts uw dossier wilt inzien, maakt u een afspraak met uw arts via de polikliniek. 

Patiëntenportaal MijnAlrijne

MijnAlrijne is een zogenaamd patiëntenportaal. Een portaal is een beveiligde omgeving die te bereiken is via de website van Alrijne. Alrijne biedt patiënten via het portaal toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt thuis uw medisch dossier inzien, vragenlijsten invullen en medicatieoverzichten en brieven naar uw zorgverleners bekijken. Kijk op www.alrijne.nl/mijnalrijne voor meer informatie en om in te loggen. 

Afschrift van uw dossier

In MijnAlrijne vindt u (delen van) uw elektronisch patiëntendossier. U kunt deze informatie ook printen.

Wilt u liever een afschrift van uw dossier ontvangen via Alrijne? Dan kunt u dit digitaal aanvragen via het formulier 'Aanvraag afschrift dossier'. Het duurt ongeveer twee weken voordat u het afschrift kunt ophalen. U kunt het afschrift ook per post ontvangen. Ter verificatie vragen wij u dan een kopie van uw legitimatiebewijs te e-mailen naar dossierbeheer@alrijne.nl. Schrijf op de kopie dat het een kopie betreft, voor wie en welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie verstrekt. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen gebruikt ter vaststelling van uw identiteit en na vaststelling direct vernietigd.

Legitimatie

Vergeet niet om uw identiteitsbewijs mee te nemen aangezien u verplicht bent om zich te legitimeren. Hierdoor kunnen wij telefonische verzoeken niet honoreren. Indien u beeldmateriaal voor een familielid wilt ophalen, moet u naast uw eigen identiteitsbewijs in het bezit zijn van een machtiging op uw naam en een geldig identiteitsbewijs bewijs van de betreffende persoon.

Correcties en aanvullingen

In het patiëntenportaal MijnAlrijne kunt u uw telefoonnummer, uw mailadres en apotheek wijzigen. Ziet u gegevens die niet kloppen en kunt u deze niet aanpassen? Dan kunt u dit bij uw eerstvolgend bezoek doorgeven bij de patiëntenregistratie, te vinden in de centrale hal van het ziekenhuis op alle locaties.  

Wilt u andere gegevens in uw medisch dossier laten aanpassen, omdat deze niet kloppen of onvolledig zijn? Dan kunt u dit bij uw zorgverlener aangeven bij uw eerstvolgende afspraak in Alrijne Ziekenhuis. 

Verzoek tot vernietiging

U kunt een verzoek tot vernietiging van (een deel van) uw dossier doen via formulier ‘Aanvraag vernietiging dossier’. Ter verificatie vragen wij u dan een kopie van uw legitimatiebewijs te e-mailen naar dossierbeheer@alrijne.nl. Schrijf op de kopie dat het een kopie betreft, voor wie en welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie verstrekt. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen gebruikt ter vaststelling van uw identiteit en na vaststelling direct vernietigd.

Binnen drie maanden na uw verzoek ontvangt u bericht of aan uw verzoek wordt voldaan. Als het verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen, bijvoorbeeld in het geval van een erfelijke aandoening.

Let op, verwijdering van (een deel) van uw dossier is onomkeerbaar en brengt mogelijk risico’s met zich mee voor medisch handelen in de toekomst. Uw gegevens worden verwijderd uit de actuele databases van Alrijne. In back-up systemen blijft uw dossier mogelijk nog enige tijd beschikbaar.

Minderjarigen

Voor minderjarigen gelden de volgende regels:

  • Kinderen tot 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen, dat doen hun ouders of voogd.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten ook zelf toestemming geven voor het opvragen/inzien/aanpassen/verwijderen van het dossier.
  • Kinderen van 16 en 17 jaar worden in de WGBO gelijkgesteld aan volwassenen, dus zij doen zelf de aanvragen voor hun eigen dossier.

Nabestaanden

Voor nabestaanden van een overleden patiënt blijft het beroepsgeheim gelden. Nabestaanden en andere derden kunnen de zorgverlener niet van zijn geheimhoudingsplicht ontheffen. De zorgverlener beslist en mag zijn beroepsgeheim alleen opzij zetten als een van de uitzonderingen op het beroepsgeheim zich voordoet:

  • Als de patiënt bij leven schriftelijke of elektronische toestemming heeft gegeven.
  • Als op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen.
  • Als er een zwaarwegend belang is (bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen).
  • Als het gaat om de ouders of voogd van een overleden kind jonger dan 16 jaar.

De arts beoordeelt het verzoek en weegt bovenstaande omstandigheden af.

Handreiking inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden

Wanneer mag u als nabestaande het medisch dossier van uw naaste wel of niet inzien? In de handreiking 'Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden' leest u alles wat u moet weten als patiënt en als nabestaande. 

Gegevens voor een second opinion

Gegevens voor een second opinion kunt u rechtstreeks opvragen bij uw arts via de polikliniek. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar dossierbeheer@alrijne.nl

Terug naar boven