Zo meten we kwaliteit

Alrijne Zorggroep gebruikt voor kwaliteitsverbetering het managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Met dit model wordt kwaliteit gemeten en getoetst aan het beleid. Verbeteringen worden voortdurend aangebracht via de 'Plan-Do-Check-Act cyclus' (PDCA). Het gaat zowel om de primaire zorgactiviteiten, als kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging, gebouwen en veiligheid.

Melden van incidenten

Elke medewerker kan incidenten melden, zoals medicatiefouten, valincidenten, falende apparatuur, maar ook miscommunicatie of onjuiste voeding.

Het aantal meldingen in Leiden bedroeg in 2016: 1.000 (in 2015: 2.005). In Leiderdorp & Alphen aan den Rijn bedroeg het aantal meldingen in 2016: 1.866 (in 2014: 2.057). Van deze meldingen zijn 13 incidenten zijn aangemeld bij IGZ. De Inspectie heeft naar deze mogelijke calamiteiten 20 onderzoeken ingesteld. Na onderzoek van de calamiteitencommissie bleek uiteindelijk dat zeven incidenten een echte calamiteit waren. De overige casussen bleken incidenten/complicaties. Er wordt dus vaak op voorhand bij de Inspectie gemeld, nog voordat er een onderzoek of analyse is uitgevoerd door de calamiteitencommissie.

Verpleegafdelingen, poliklinieken, paramedische afdelingen en enkele niet-patiëntgebonden afdelingen hebben een eigen team Veilig incidenten melden. Dit team neemt incidentmeldingen in behandeling door ze te analyseren en verbetermaatregelen te benoemen. Dankzij de digitale meldsystemen kan de afhandeling van incidenten gevolgd worden en ook de uitvoering van eventuele verbetermaatregelen. Het aantal meldingen, de aard van de incidenten en de risicoscores zijn elk kwartaal opgenomen in de rapportage Kwaliteit en Veiligheid en besproken in het managementteam en de stuurgroep Kwaliteit en veiligheid, zodat hierop gestuurd kan worden.

Beheersen van risico’s

In 2016 zijn prospectieve risico-inventarisaties (PRI's) in het ziekenhuis uitgevoerd aan de hand van HFMEA (Healthcare Failure Mode and Effects Analysis). Op de ziekenhuislocatie Leiden werd ook gebruik gemaakt van de BowTie-methode. In diverse trainingen wordt aandacht besteed aan PRI. Medewerkers raken zo vertrouwd met het instrument van risicoanalyse en zijn beter in staat deze zelfstandig uit te voeren.

Een multidisciplinaire werkgroep inventariseert de risico's in een proces of horend bij een kritische gebeurtenis. Het beheersen van de risico's gebeurt door het treffen van maatregelen en door het aanpassen van de werkwijze zodat ongewenste gebeurtenissen worden voorkomen. Bij de HFMEA gaat het met name om processen die een complex, risicovol karakter hebben. Een definitie voor 'hoogrisico processen' is organisatiebreed vastgesteld in een procedure. De BowTie is geschikt voor zogenaamde kritische gebeurtenissen.

In 2016 zijn 19 processen op risico's geïnventariseerd. Voorbeelden zijn:

  • De uitbreiding van poliklinische spreekuren op de nieuwe locatie in woonservicecentrum Sassembourg
  • Bouw van een Diabetescentrum
  • Integrale overdracht van de verpleeghuizen
  • Risico’s rondom de invoeren van het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem (HiX)

De analyses hebben geleid tot verbetermaatregelen zoals nieuwe procedures, betere werkafspraken en trainingen van medewerkers.

Sterftecijfer (HSMR)

Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom publiceren we de cijfers over het aantal mensen dat in ons ziekenhuis overlijdt, de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate). Daarnaast publiceren wij ook de sterftecijfers per ziektecluster, de SMR's (Standardized Mortality Rate per ziektecluster).

Keurmerken

Een keurmerk of certificaat is een kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een onafhankelijke deskundige instantie. Alrijne heeft diverse keurmerken gekregen van onafhankelijke organisaties zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.

Terug naar boven