Er stonden drie onderwerpen met knelpunten centraal in deze gesprekken, namelijk:

  • optimaliseren van de verwijsstroom
  • bereikbaarheid
  • afstemming van zorgtaken

Resultaten

In onderstaand overzicht zijn de resultaten en ontwikkelingen naar aanleiding van de Ronde Tafel gesprekken opgenomen. Bij de ontwikkeling van verbeteracties streven wij ernaar om ten behoeve van de huisartsen zo veel als mogelijk de praktische uitvoering op eenduidige wijze overeen te komen en te borgen in beide ziekenhuizen.

Wie 

Onderwerp

Resultaat

Alrijne Ziekenhuis

bereikbaarheid

Realisatie van één verwijzerslijn per poli welke met voorrang wordt opgenomen.

Het beleid telefonische bereikbaarheid bij Alrijne is per 1 april al aangepast. Zie: ‘Nieuw beleid telefonische bereikbaarheid poliklinieken per 1 april’.

Alrijne Ziekenhuis

optimaliseren verwijsstroom

Het verwijsbeleid van Alrijne is online te raadplegen. 

Vanuit het VWS (ont)regel de zorg wordt er tevens samengewerkt aan de totstandkoming van landelijke verwijsafspraken. 

Alrijne Ziekenhuis en LUMC

optimaliseren verwijsstroom

Alle polimedewerkers en medisch specialisten zijn geïnformeerd over het belang van juiste naleving van het verwijsbeleid. Hierbij ligt de nadruk op kennis over wanneer er geen nieuwe verwijzing nodig is. We werken komende tafels aan de ontwikkeling van een ‘verwijskaart’ waarbij in een oogopslag praktische informatie en regels inzichtelijk zijn. Zie ook onder ‘Actiepunten en ontwikkeling’

LUMC

optimaliseren verwijsstroom

Het LUMC heeft het bestaande verwijsbeleid zoveel mogelijk in lijn gebracht met dat van Alrijne om de verwijzers een zo uniform mogelijk beleid te presenteren.

Het LUMC en Alrijne publiceren daarmee een uniform regionaal verwijsbeleid op de website.

Alrijne Ziekenhuis

bereikbaarheid

Uitbreiding/ontwikkeling Teleconsultatie. Er wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van Teleconsultatie voor MDL, Longgeneeskunde, Gynaecologie, Pijngeneeskunde, Orthopedie en Sportgeneeskunde.

Huidig aanbod: Cardiologie (incl. ECG), Dermatologie, Interne Geneeskunde (incl. nefrologie), Neurologie, Wondzorg, Urologie, Kindergeneeskunde en Geriatrie.

Hiermee geven we invulling aan de wensen van de huisartsen om Teleconsultatie uit te breiden.

LUMC

bereikbaarheid

Het LUMC verwacht in Q4 2023 te starten met Teleconsultatie.


Actiepunten en ontwikkeling

Komende Ronde Tafel sessies werken wij aan de verdere realisatie en ontwikkeling van praktische afspraken en tools. 

Zo wordt op dit moment een handzame verwijskaart ontwikkeld, waarbij zowel medewerkers van het ziekenhuis als de huisartsen in de regio in een oogopslag kunnen zien wat de meest voorkomende verwijsregels zijn. Denk hierbij aan afspraken waarbij een verwijzing niet noodzakelijk is en de huisartsen niet extra belast worden met een verzoek hiertoe.

Ook gaan we verder in gesprek over de knelpunten ten aanzien van het onderwerp ‘afstemming van zorgtaken’. Denk hierbij aan de zorg voor een patiënt die op de wachtlijst staat en afspraken over taken zoals fysio, lab, bloeddruk, pijnbestrijding; de hoofdbehandelaar blijft verantwoordelijk.

Over de Ronde Tafels 

De Ronde Tafel is een initiatief van Alrijne Ziekenhuis en de leden van de Alrijne Huisartsen regieraad (HARR). Aan de Ronde Tafel spreken huisartsen en medisch specialisten over de knel- en verbeterpunten rondom hun samenwerking. Aan deze tafels neemt een afvaardiging van medisch specialisten en huisartsen deel vanuit Coöperatie De LIMES, Rijn & Duin, Alrijne en LUMC. De volgende Ronde Tafel vindt plaats in september.

Meer informatie

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang en resultaten. Op onze website vindt u ook meer informatie over de Ronde Tafels. Bijvoorbeeld leest u hier over de uitkomsten van de eerste Ronde Tafel. Heeft u vragen of opmerkingen over de Ronde Tafel? Neem dan contact op met Ineke Kolijn via ikolijn@alrijne.nl

Terug naar boven